Get Adobe Flash player
Címlap

Népszavazás 2011

A KSH törvényi kötelezettségének eleget téve 2011. október 1. és 2011. október 31. között elvégzi a Népszámlálás aktuális adatfelvételét. A Népszámlálást megelőző időszakban a média széleskörű használata mellett elengedhetetlen a civil társadalom részvétele a lakosság aktivizálásában és a meggyőző civil kontroll biztosításában.

 

Miért fontos?
 
      A népszámlálás az egyetlen módszer, amellyel pontosan megismerhetjük Magyarország összes lakosának életkörülményeit.
      A pontos adatok ismeretében megalapozottan lehet a gazdasági, az egészségügyi, az oktatási, a szociális és a kulturális fejlesztéseket tervezni és lebonyolítani.
      A Magyarországról nyújtott adatok segítségével hatékonyabban pályázhatunk az európai uniós és más nemzetközi támogatásokra.
      A magyarországi népszámlálás egy globális program része, általa adunk pontos képet magunkról a szomszédainknak, az Európai Uniónak és az egész világnak.
      Válaszával Ön elsősorban a lakóhelye, a szűkebb környezete fejlesztését könnyíti meg, de természetesen hozzájárul ahhoz is, hogy a Magyarországról nyert kép minél teljesebb legyen.
      Legfőképpen pedig: a népszámlálás mindenkit érintő, országos ügy. Az adatok megbízhatósága érdekében a részvételt és a hiteles adatközlést a törvény kötelezővé teszi.
 
Hogyan?
 
A népszámlálási kérdések egyik része a lakásokra vonatkozik, másik része pedig a személyekre. Külön kérdőív készült az intézetekre. A népszámlálás során a személyek családi és utónevét nem vesszük fel.
 
A népszámlálási kérdésekre törvényi felhatalmazás alapján a válaszadás kötelező, kivételt képeznek ez alól a szenzitív (érzékeny) kérdések, amelyekre a válaszadás önkéntes.
Kérdések a személyekre vonatkozóan
      Nem, születési időpont, állampolgárság, lakóhely, lakáshasználat jogcíme, családi állapot, a családban, háztartásban betöltött szerep, élve született gyermekek adatai, iskolába járás, iskolai végzettség, nyelvismeret, foglalkozás, munkáltató, munkavégzés vagy tanulás helye, munkavégzéssel, tanulással összefüggő napi közlekedés.
      Szenzitív kérdések: nemzetiség, anyanyelv, vallás, tartós betegség, fogyatékosság. (Ezekre a kérdésekre a válaszadás önkéntes.)
Kérdések a lakásokra vonatkozóan
      A lakás címe, rendeltetése (típusa), építési éve, falazata, lakáshasználat formája és rendszeressége, tulajdoni jellege, helyiségeinek száma, alapterülete, kommunális ellátottsága, felszereltsége, lakásban lakó háztartások és személyek száma.
 
A népszámlálási adatfelvételt megelőzően, 2011. szeptember 27-30. között minden címre eljuttatjuk a népszámlálási adatfelvételi csomagot. A csomag tartalmazza a lakás- és a személyi kérdőív egy-egy példányát, valamint egy tájékoztató levelet. A lakáskérdőíven szerepelnek az internetes kitöltéshez szükséges azonosítók. Az adatfelvételi csomagban lévő dokumentumok az előzetes tájékozódást segítik.
A kérdőívek háromféle módon válaszolhatóak meg:
      interneten, az elektronikus kérdőív kitöltésével;
      papír kérdőíven, önálló kitöltéssel;
      interjú keretében, számlálóbiztos segítségével.
 
Melyik módszer hogyan működik?
Az elektronikus kérdőív kitöltése
A népszámlálások hazai történetében először tölthetőek ki a kérdőívek interneten keresztül. Az ehhez szükséges egyedi azonosító kódot 2011. október 1-jéig minden címre eljuttatjuk. A kód segítségével az adatszolgáltatók megkezdhetik a saját háztartásukra vonatkozó lakás- és személyi kérdőívek online kitöltését. Az adatbevitel során a rendszer folyamatosan támogatja, segíti a kérdések helyes kitöltését.
Az internetes válaszadásra 2011. október 1-jétől október 16-ig van mód a www.enepszamlalas.hu oldalon.
 
A módszer előnyei:
      Gyors: legfeljebb 20–25 percet vesz igénybe;
      Kényelmes: a kitöltés időpontja minden külső tényezőtől függetlenül megválasztható, a kitöltés szükség esetén megszakítható és a megadott határidőn belül bármikor befejezhető;
      Nem helyhez kötött;
      Egyszerű: a kitöltést a programba beépített magyarázatok segítik, amelyek gördülékennyé teszik a válaszadást, a kérdőívek befogadásáról a rendszer nyomtatható igazolást küld.
A papír kérdőív önálló kitöltése
A megkérdezettek a papír kérdőív önálló kitöltésével is megválaszolhatják a kérdéseket. A kérdőívek kitöltése a kézhezvétel után azonnal megkezdhető. Mivel az adatfelvételi csomag egy lakás és egy személyi kérdőívet tartalmaz, így a papír alapú kitöltéshez Önnek a számlálóbiztostól kell megfelelő számú személyi kérdőívet kérnie. A kérdőívet letöltheti az internetről, vagy hozzájuthat még a Polgármesteri Hivatalban. A válaszadást rövid útmutató is segíti. A kitöltött kérdőíveket előre egyeztetett időpontban lehet a számlálóbiztosnak átadni.
 
A módszer előnyei:
      Gyors: a személyekre vonatkozó kérdőíveket a háztartás tagjai egymástól függetlenül és egyidejűleg is kitölthetik;
      Kényelmes: a kitöltés időpontja minden külső tényezőtől függetlenül megválasztható, a kitöltés szükség esetén megszakítható, a számlálóbiztossal egyeztetett időpontig befejezhető, így minimálisra csökken az adatszolgáltató és a számlálóbiztos kontaktusa;
      A kérdőív papír alapú kitöltésére 2011. október 1-jétől október 16-ig van mód.
Interjú keretében történő kitöltés
A megkérdezettek képzett számlálóbiztos segítségével, interjú formájában is válaszolhatnak a népszámlálási kérdésekre. A számlálóbiztosi interjúra az első megkeresés alkalmával, vagy előre egyeztetett időpontban kerülhet sor.
A módszer előnyei:
      Hatékony: az interjús módszer egyszerűvé, gördülékennyé teszi a válaszadást;
      Szakszerű: a számlálóbiztos maximális segítséget ad az adatszolgáltatónak a kérdések megválaszolásához;
      A számlálóbiztos az adatfelvétel teljes időszaka alatt segíti a kitöltést.
 
Adatvédelmi szempontból mindhárom módszer maximálisan biztonságos!
Az adatokat 2011. október 1-je, szombat, 0 órai időpontnak megfelelően kell megadni.
Az adatfelvétel 2011. október 1. és 31. közt történik.
 
 Összeírandó személyek:
      Minden magyar állampolgár, akik az ország területén életvitelszerűen élnek, vagy ha külföldön vannak, akkor csak átmenetileg (12 hónapnál rövidebb ideig) tartózkodnak ott.
      Minden külföldi állampolgárt és hontalan személyt, akik az ország területén 3 hónapnál hosszabb ideig tartózkodnak.
Hogyan kell a kérdőíveket kitölteni?
Először a Lakáskérdőív kérdéseire kell válaszolni, ezt követően pedig a személyi kérdőíveket kell kitölteni, annyi személyről, ahányan a lakásban laknak. Az adatokat a kérdőíven előnyomtatott címen lévő lakásról és az ott élő személyekről kell megadni.
 
Személyi kérdőívet kell kitölteni
      minden olyan magyar vagy külföldi állampolgárról, aki életvitelszerűen él a lakásban – akár bejelentkezve, akár bejelentkezés nélkül –, azaz aki éjszakai pihenését általában, a hét nagyobb részében itt tölti, innen jár iskolába, dolgozni (akkor is, ha átmenetileg távol van, pl. gyógykezelés, üdülés, rokonlátogatás miatt),
      azokról a személyekről, akiknek ezen a lakcímen van az állandó otthonuk,
      de kollégiumban, munkásszálláson, albérletben stb. laknak, és ide időszakonként (pl. hetente, kéthetente, havonta) visszatérnek,
      átmenetileg külföldön tartózkodnak, és a külföldön tartózkodás teljes időtartama várhatóan nem éri el a 12 hónapot.
 
Az adatokat 2011. október 1-je, szombat, 0 órai időpontnak megfelelően kell megadni.
 
Az adatvédelemről:
 
A népszámlálás a teljes lakosságot érintő, kötelezően elrendelt, törvényben meghatározott adatkörökre kiterjedő adatgyűjtés. Kiemelkedően fontos tehát, hogy a népszámlálás teljes folyamatában a magánélet, illetve a személyes adatok védelméhez fűződő jogok kellőképpen érvényesüljenek, illetve csak a legszükségesebb mértékben korlátozzák azokat.
Az adatvédelmi követelmények a népszámlálás minden területén megjelennek. A népszámlálásról szóló törvény biztosítja, hogy a népszámlálás során felvett adatok a későbbiekben ne legyenek összekapcsolhatóak az adatszolgáltatókkal. A népszámlálási kérdőívek kitöltésére a törvény több lehetőséget is biztosít az adatszolgáltatóknak, amelyek közül az érintett választhat, ezáltal ő maga dönt arról, hogy személyes adatai védelme szempontjából melyiket tartja a számára legmegfelelőbbnek.
 
A népszámlálásban résztvevőket szigorú titoktartás köti. A kitöltött népszámlálási kérdőívek összegyűjtése, feldolgozása szigorú rendben történik. A népszámlálás célja, hogy a lakások és a népesség összetételéről, legfontosabb jellemzőiről kapjunk információt, éppen ezért a népszámlálási kérdőíven nem szerepel a válaszadó neve.
Az internetes kitöltést az adatszolgáltatók az egyedi azonosítók és belépő kódok segítségével teljesíthetik, amely garantálja, hogy illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá az adatokhoz. A papír kérdőívek a megyei népszámlálási irodákból – a biztonságos szállítási követelményeknek megfelelően – közvetlenül az adatfeldolgozás helyszínére kerülnek. A címek és a kérdőíveken szereplő adatok feldolgozása egymástól függetlenül, elkülönítetten történik.
A feldolgozást követően a címeket és a népszámlálási adatállományt a KSH egymástól elkülönítetten tárolja. Az adatbevitelt követően a papír kérdőíveket megsemmisítjük, a keletkezett papír hulladék pedig újrafelhasználásra kerül. A felhasználók számára történő adatkiadások, a kiadványok, tájékoztatási célt szolgáló adatbázisok előállítása a legszigorúbb adatvédelmi szabályoknak megfelelően zajlik. Az adatközlés statisztikai összesítések formájában történik.
alt
 
Az adatvédelmi, adatbiztonsági követelmények betartásáért a KSH a felelős. Tevékenysége felett – a népszámlálásban résztvevő szervektől független ellenőrző szervként – az adatvédelmi biztos gyakorol kontrolt. E jogkörében – együttműködve a KSH-valJóri András adatvédelmi biztos (képünkön) véleményezte a népszámlálásra vonatkozó jogszabályokat, ellenőrzi az online adatszolgáltatás megfelelőségét, a kérdőívek összeállítását, illetve az összeírás és az összegyűjtött adatok feldolgozásának folyamatát.
Ezen felül folyamatosan figyelemmel kíséri a népszámlálásra vonatkozó szabályok érvényesülését, és szükség esetén állásfoglalást ad ki a népszámlálás adatvédelmi követelményeiről. Az adatvédelmi biztos kivizsgálja továbbá a hozzá érkező, a népszámlálást érintő, adatvédelmi tárgyú panaszokat is.
 
 
 
Akadálymentes videók a népszámlálásról:
 
Mit jelent a népszámlálás? (könnyen érthető kommunikáció, az ÉFOÉSZ közreműködésével)
 
 
Mit jelent a népszámlálás? (feliratozott, a SINOSZ közreműködésével)
 
 
Hogyan tudom a kérdőívet interneten kitölteni? (feliratozott, a SINOSZ közreműködésével)
 
 
Videók a népszámlálásról:
 
Mit jelent a népszámlálás? (1. film)
 
A népszámlálás története (2. film)
 
Kiről kell kérdőívet kitölteni? (3. film)
 
Mi vár rám a kitöltés kapcsán? (4. film)
 
Hogyan védik adatainkat? (5. film)
 
Milyen kérdésekre kell válaszolnom? (6. film)
 
Hogyan tudom a kérdőívet interneten kitölteni? (7. film)
 
 
A lakáskérdőív kitöltése (12. film)
 
A személyi kérdőív kitöltése (13. film)
 
Kérdezés utáni teendők, összefoglalás (14. film)
 
 Kapcsolódó anyagok

Informacios_anyagok_nepszamlalas.doc

Népszámlálás_CivilPartnerProgram_inKSH_Civil Partner Program_együttműködÃNépszámlálás_CivilPartnerProgram_in

 

 

Keresés

Ki olvas minket

Oldalainkat 7 vendég böngészi

Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület
Cím: 8800. Nagykanizsa, Kálvin tér 5. Tel: 20/9313-055, Fax: 93/999-697

E-mail: civilkerekasztal@gmail.com
Web: http://portal.civiliroda.eu/

Számla: UniCredit Bank:
10918001-00000085-
20470004

Adószám:
19282501-1-20
EU adószám: HU-19282501

Elérhetőség:
0620/93-13-055

Törvényszéki nyilvántartási szám: 2159.
Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00743-2010

Közérdekű önkéntes tevékenység nyilvántartási száma: 01478.

MVH regisztráció: 1005354771

„Regisztrált Tehetségpont” azonosítószáma TP 101 001 073

Adatvédelmi nyilvántartásba vételi határozat száma: NAIH-74706/2014